Olen käynyt viime aikoina monta hyvää keskustelua strategiasta – mitä se on/ei ole, mihin sitä tarvitaan, millainen sen pitää olla. Näiden keskustelujen pohjalta naulasin omia teesejäni. Ajatukseni perustuvat omaan kokemukseeni strategian laatimisesta, sen mukaan elämisestä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tiedän, että oikein tehtynä ja toteutettuna strategia on merkittävä työkalu yrityksen luotsaamisessa kohti menestystä.

Puhuttaessa strategiasta on syytä muistaa, että strategia on akateeminen oppiaine. Siksi on luonnollista, että mielipiteitä ja kiivasta väittelyä aiheen ympäriltä riittää. Käytännön yrityselämässä on kuitenkin aivan sama, millaisia termejä käytetään, kunhan kaikille asianosaisille on selvää, mitä termeillä tarkoitetaan. Ei ole siis väliä, kutsutaanko sitä strategiaksi tai joksikin muuksi, mutta yrityksellä on menestyäkseen oltava jokin tavoite. Ja mietittynä konkreettiset keinot, joilla tavoite saavutetaan, sekä mittarit, jotka kertovat, että tavoite on saavutettu. Minä kutsun sitä strategiaksi.

On syytä huomata, että pk-yrityksen yritysstrategia on sisällöllisesti jotain muuta kuin suuryrityksen liiketoimintastrategia. Silti niiden perusrakenne – tavoite + keinot + mittarit – on sama. Perusrakenteen ympärille sitten lisätään tarpeen mukaan muuta sisältöä, esim. perusteluita tavoitteille, SWOTtia, riskianalyysiä, skenaarioita, kilpailija-analyysia, kriittisiä menestystekijöitä ja positioitumista.

Toisen tavoite voi olla toisen keino

Strategian lisäksi voidaan puhua visiosta. Ja sekin voidaan määritellä monella eri tavalla. Joskus ajatellaan, että visio on sama kuin strateginen tavoite. Ja näin voi ollakin, erityisesti silloin, kun strateginen tavoite on asetettu ajallisesti kauas eteenpäin. Toisaalta visio voidaan nähdä ylätason käsitteeksi, eräänlaiseksi kokonaistilaksi, jonka yhtiö haluaa saavuttaa. Tällöin strategia sisältää tyypillisesti useita tavoitteita, joiden uskotaan johtavan vision toteutumiseen.

Lopulta yleensä huomataan, että termit ovat tilanteesta riippuvaisia: se mikä toiselle on visio + strategiset tavoitteet, voi olla toiselle strateginen tavoite + keinot saavuttaa se. Mielestäni viime kädessä kyse on konkretian asteesta: mitä lähempää valmista operatiiviselle johdolle annettavaa todo-listaa ollaan, sitä lähempänä ollaan keinovalikoimaa, ei tavoitetta.

Oli käytetty termi mikä hyvänsä, hyvän tavoitteen laatiminen on hyvän strategian kulmakivi.

Strategia ja liiketoimintamalli

Strategian sijaan puhutaan toisinaan liiketoimintamallista. Minusta strategia ei ole sama asia kuin liiketoimintamalli. Liiketoimintamalli kertoo, miten juuri meidän yrityksemme tuottaa ja saa arvoa. Ja mielellään vielä jollain muista erottuvalla tavalla. Karrikoidusti se ei kerro, mitä tavoitellaan, vaan miten. Ja toisaalta, jos joku kutsuu liiketoimintamalliaan strategiaksi, ei siinä mitään väärää ole. Kunhan kaikki tietävät, mistä puhutaan.

Strategia arjessa

Hyvä strategia ei tietenkään vielä tee kesää. Se on myös vietävä käytäntöön. Usein ajatellaan, että yhtiön hallitus omistaa strategian ja valvoo sen toteutumista, ja toimitusjohtaja vie strategian tekemisen tasolle. On koko organisaation tehtävä toteuttaa strategiaa, kukin omassa työssään omalla tavallaan. Tästä seuraa muutama tärkeä pointti:

  • kaikkien on tiedettävä, mikä yhtiön strategia on – joka päivä. Ei riitä, että strategia esitellään juhlavasti ja seuraavana päivänä kukaan ei muista, mitä siinä oikeastaan sanottiin
  • jokaisen on tiedettävä oma roolinsa strategian toteuttamisessa
  • yhtiön on mahdollistettava itse kullekin keinot toteuttaa strategia

Jotta strategia voi aidosti ohjata yhtiön päivittäisiä tekemisiä, on syytä paitsi huolehtia siitä, että tavoite pysyy kirkkaana itse kunkin mielessä, myös kannustaa strategian mukaiseen toimintaan esim. palkitsemismalleilla.

Viisi pointtia strategiasta

Edellisen tekstin pohjalta kiteytän strategian näin:

  • Strategia ei ole itsetarkoitus. Se on yrityksen ohjaamisen työkalu.
  • Yksinkertaisimmillaan strategia kertoo tavoitteen, sen saavuttamiseen vaadittavat keinot sekä mittarit.
  • Strategia on laadittava yritykseen ja sen tilanteeseen juuri sopivaksi. Hyvän yritysstrategian voi laatia kahdessa päivässä.
  • Hyvä strategia tuo kilpailuetua. Se on konkreettinen, sitouttava ja motivoiva.
  • Strategiasta on hyötyä vasta sitten, kun sitä eletään todeksi arjessa. Jokainen tietää, mihin ollaan menossa – ja miten voi itse vaikuttaa.

Jos yrityksesi tarvitsee selkeää suuntaa, ota yhteyttä. Via Nova auttaa löytämään juuri sinun tarpeisiisi sopivat tavoitteet, keinot ja mittarit. Pk-yrityksen strategiatyöhön tarvitsemme tyypillisesti 2-4 päivää, lähtötilanteesta riippuen.

Juha Lehikoinen on toinen Via Nova Partnersin perustajista. Hän on kokenut sarjayrittäjä ja hallitusammattilainen, jolla on vahvaa omakohtaista kokemusta menestykkäiden strategioiden laatimisesta sekä niiden todeksi elämisestä oman yrityksen arjessa.